Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

Jak wynika z raportu PV Parity Report przygotowanego w ramach paneuropejskiego projektu PV Parity współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, fotowoltaika zaczyna osiągać grid parity w coraz większej liczbie krajów UE.
Celem inicjatywy PV Parity Project realizowanej pod przewodnictwem Imperial College of London Consultants wspólnie przez instytuty badawcze z kilku europejskich krajów jest zbadanie możliwości osiągnięcia grid parity, czyli równowagi kosztu produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych z kosztem energii kupowanej z sieci energetycznej.
Jak czytamy w raporcie, fotowoltaika osiągnęła już grid parity w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i we Włoszech, w przyszłym roku do grona tych państw dołączy Austria, a w 2017 r. grid parity zostanie osiągnięte przez PV również w Belgii, Grecji i na południu Francji. 
Autorzy projektu za cel postawili sobie sprawdzenie czy do 2030 roku możliwe będzie zaspokojenie zapotrzebowania na energię w Europie w 15-procentach energią z PV, a jak wynika z opublikowanego ostatnio raportu, jest to możliwe nie tylko z technicznego punktu widzenia, a ponadto może się to odbyć przy relatywnie umiarkowanych kosztach. Obecnie udział PV w konsumpcji energii w Europie wynosi już ok. 3%. 
Autorzy raportu wskazują, że osiągnięcie grid parity przez fotowoltaikę zależy od kilku czynników, w tym od cen energii elektrycznej, warunków nasłonecznienia w danym regionie, kosztów instalacji systemów PV, a także od kosztu finansowania inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne, który ma decydujący wpływ na koszt produkowanej w nich energii. 
Autorzy raportu wskazują też na dodatkowe koszty, których poniesienie będzie konieczne, aby osiągnąć założony przez nich cel 15-procentowego udziału energii z OZE do 2030 r. Podkreśla się m.in. potrzebę stworzenia rynku mocy rezerwowych, które będzie można uruchomić w przypadku braku produkcji energii z PV. Zdaniem autorów raportu, koszt utrzymania europejskiego rynku mocy na północy kontynentu wyniesie ok. 14 euro/MWh, a na południu Europy będzie znacznie niższy.
Drugi najwyższy komponent kosztowów wynikający z integracji PV w europejskim systemie energetycznym jest związany z potrzebą rozbudowy sieci energetycznych -autorzy raportu szacują jej koszt na maksymalnie 9 euro/MWh. 
Autorzy raportu wskazują także na koszty wynikające z konieczności rozbudowy transeuropejskiego systemu przesyłu energii, szacując je w przypadku fotowoltaiki na ok. 0,5 euro/MWh do 2,8 euro/MWh. 
Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt balansowania, który według naukowców pracujących przy projekcie PV Parity - w przypadku 10-krotnego zwiększenia obecnego potencjału fotowoltaiki na Starym Kontynencie - wyniósłby ok. kilku eurocentów na MWh. 
Autorzy raportu podkreślają także potrzebę odejścia od systemów wsparcia bazujących za premiowanie sprzedaży energii z PV do sieci za pomocą taryf gwarantowanych i wdrożenie w ich miejsce systemów wsparcia promujących rozwój systemów off-gridowych i rozwój tzw. net-meteringu. 
źródło:gramwzielone.pl