Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

Projekt noweliazcji Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny, został wczoraj przegłosowany przez sejmową Komisję Gospodarki. Poprawki do projektu nowelizacji posłowie będą mogli zgłaszać na etapie drugiego czytania w Sejmie, jednak jak pokazało wczorajsze posiedzenie Komisji Gospodarki, wśród posłów panuje zgoda w zakresie założeń małego trójpaku i nie powinien być blokowany podczas głosowania na posiedzeniu Sejmu. 

W sprawozdaniu z prac podkomisji nadzwyczajnej ds. poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego jej przewodniczący Tomasz Nowak poinfomował o najważiejszych założeniach małego trójpaku.

Mimo wcześniejszych założeń, w projekcie nie znalazły się ostatecznie zapisy dotyczące inteligentnych liczników. Na wniosek strony rządowej, regulacje dotyczące tzw. inteligentnego opomiarowania zostaną przeniesione do rządowego projektu Prawa energetycznego wchodzącego w skład tzw. dużego trójpaku, przy czym - jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki - obowiązek montażu inteligentnych liczników zostanie zastąpiony obowiązkiem montażu tzw. liczników zdalnego odczytu (tańszych niż inteligentne liczniki). 

Nowelizacja Prawa energetycznego poprawi pozycję odbiorców energii w relacjach z zakładem energetycznym. Wprowadzone zostaną - postulowane wcześniej przez URE - zasady zawierania umów kompleksowych na zakup energii. Umowy będą mogły być zawierane na okres bezterminowy, a konsument energii będzie mógł w łatwiejszy sposób rozwiązać umowę z zakładem energetycznym - po uregulowaniu należności za zakupioną energię - i w terminie 21 dni zmienić dostawcę energii. 

W małym trójpaku zawarta została zasada ochrony odbiorcy końcowego, zgodnie z którą gospodarstwa domowe osiągające dochody poniżej przyjętego progu otrzymają refinansowanie w postaci tzw. dodatku energetycznergo wynoszącego maksymalnie do 30% kosztów określonego wolumenu energii. Refundacja kosztów ma być realizowana na poziomie gminy.

Przyjęcie zasad dot. zawierania umów kompleksowych na zakup energii oraz wprowadzenie do polskiego prawa kategorii odbiorcy wrażliwego otwierają możliwość liberalizacji rynku energii elektrycznej. 

Mały trójpak ureguluje także kwestię rozwiązywania umów o warunki przyłączenia zawieranych pomiędzy operatorami sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, a inwestorami rezerwującymi sobie moce na przyłączenie odnawialnych źródeł energii. PSE Operator wnioskował o przyjęcie zapisu, zgodnie z którym prawo stron do odstąpienia od umowy występowałoby w terminie 6 miesięcy po niedostosowaniu umów do warunków nowelizacji Prawa energetycznego. Według PSE przyjęcie takiej regulacji jest niezbędne do wyeliminowania handlu warunkami przyłączenia i udostępnienia mocy podmiotom realnie ubiegającym się o przyłączenie odnawialnych źródeł energii. 

Przeciwko rozwiązaniu postulowanemu przez PSE zaprotestowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, które uznało je za niekonstytucyjne i naruszające zasadę praw nabytych. Ostatecznie rozwiązanie przyjęte w małym trójpaku zakłada, że zerwanie umowy o warunki przyłączenia nie będzie możliwe, gdy niedostosowanie umowy wystąpiło na skutek okoliczności, za które odpowiada strona wnioskująca o zerwanie umowy.

Mały trójpak wprowdzi także obligo giełdowe na sprzedaż gazu. Posłowie przychylili się ostatecznie do stanowiska Urzędu Regulacji Energetyki i Towarowej Giełdy Energii chcących ustanowienia obliga na poziomie 70%. Zgodnie z przyjętymi założeniami, od wejścia ustawy w życie do końca 2013 r. obligo wyniesie 30 proc., w pierwszej połowie 2014 r. - 50 proc., a do 1 lipca przyszłego roku - docelowo 70 proc.

Przyjęta wczoraj nowelizacja Prawa energetycznego zmieni także sposób wybierania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po wejściu w życie małego trójpaku, będzie on wybierany nie jak dotychczas przez Ministra Gospodarki, ale przez Prezesa Rady Ministrów. Wybór prezesa URE ma nastapić w terminie 6 miesięcy od przyjęcia nowelizacji ustawy, jednak nie należy spodziewać się zmian na tym stanowisku. Premier jest bowiem zadowolony z pracy obecnego prezesa URE Marka Woszczyka.  

Po przyjęciu nowelizacji Prawa energetycznego zmieniony zostanie sposób liczenia udziału energii odnawialnej. Zgodnie z zapisami nowelizacji, uzdział OZE będzie liczony jako iloraz wartości końcowego zużycia brutto energii wyprodukowanej z OZE i iloraz końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł. O zmiany w tym zakresie wnioskował Główny Urząd Statystyczny. Z regulacji istotnych dla OZE, w małym trójpaku wprowadzone zostaną także zasady certyfikacji instalatorów, które w toku prac posłów zostały ostatecznie znacząco odformalizowane, a także ułatwienia dla podmiotów instalujących mikroinstalacje OZE.

Przyjęto m.in. definicję mikrointalacji jako instalacji OZE o mocy do 40 kW. Osoby je instalujące zostaną zwolnione z kosztów przyłączenia. Dodatkowo, w drugim czytaniu projektu nowelizacji, posłowie Ruchu Palikota chcą wnioskować także o dodanie do katalogu ułatwień dla mikroinstalacji w małym trójpaku także zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, czyli rozwiązania, które zostało wpisane w projekcie ustawy o OZE. 

Mały trójpak wprowadzi także ulgi w zakresie realizacji tzw. obowiązku OZE dla odbiorców przemysłowych, zużywających do produkcji rocznie ponad 100 GWh energii elektrycznej. Cześciowe zwolnienie z obowiązku zakupu zielonych certyfikatów ma obniżyć ich koszty operacyjne.

Przyjęcie małego trójpaku na forum Komisji Gospodarki nastąpiło jednogłośnie, w stosunku głosów 11:0:13. Wynik wczorajszego głosowania otwiera drogę do szybkiego przyjęcia poselskiej nowelizacji Prawa energetycznego na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Projekt nowelizacji będzie wymagał jednak notyfikacji Komisji Europejskiej.


Andrzej Czerwiński, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki, po przyjęciu małego trójpaku przez Komisję Gospodarki wyraził nadzieję, że przyspieszy to prace nad dużym trójpakiem energetycznym, w skład którego wchodzi ustawa o OZE.

 

źródło: gramwzielone.pl