Facebook Gogole+

Ścieżka powrotu

MG pracuje nad ostateczną wersją systemu wsparcia promującego optymalne dla rozwoju OZE i mającego na celu realizację zobowiązań unijnych oraz mającemu na celu promowanie najefektywniejszych kosztowo rozwiązań, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki energetyki rozproszonej.

W 2012 r. ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE wzrosła o 25 % r/r i wyniosła ok. 16,6 TWh. W 2012 r. powstało 229 nowych koncesjonowanych źródeł OZE, a moc zainstalowana OZE w sektorze elektroenergetyki zwiększyła się z 3082 MW do 4416 MW, co było największym wzrostem w historii. Według danych Agencji Rynku Energii S.A. w okresie styczeń-maj 2013 r. faktyczna produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 7 127,6 GWh, co oznacza wzrost produkcji o 1,2% względem analogicznego okresu w 2012 r. Spadek produkcji w technologii współspalania wynika m.in. z oddania do użytkowania w 2012 i 2013 bloków biomasowych (moc: 690 MW), gdzie została przeniesiona produkcja energii z biomasy. Poniżej moc zainstalowana OZE w sektorze elektroenergetyki w latach 2005 – 2013

• dane za pierwsze półrocze

• DZIAŁANIA LEGISLACYJNE

Mały Trójpak
Wejście w dniu 11 września 2013 r. w życie znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne (tzw. Mały Trójpak) spowoduje transpozycję unijnych przepisów w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej. Trwają również prace nad wdrożeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych .

Duży Trójpak
Trójpak to pakiet ustaw energetycznych przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.
W skład wchodzą:
• ustawa – Prawo energetyczne,
• ustawa – Prawo gazowe,
• ustawa o odnawialnych źródłach energii.
Podstawowym celem Trójpaku jest zbudowanie spójnych ram prawnych w obszarze energetyki, z uwzględnieniem standardów europejskich, a także wyłączenie z obecnej ustawy – Prawo energetyczne (wielokrotnie nowelizowanej) przepisów dotyczących zagadnień sektora elektroenergetyki, gazowych oraz odnawialnych źródeł energii, które zostaną uregulowane w oddzielnych ustawach.

Rozwiązanie takie ma na celu uporządkowanie, uproszczenie i udoskonalenie obwiązujących przepisów oraz realizację zobowiązań unijnych.

W projektach Trójpaku, oprócz zmodyfikowanych dotychczasowych regulacji, zostało zawartych wiele nowatorskich rozwiązań mających na celu rozwój sektora energetycznego. Mają one na celu z jednej strony rozwój ekonomiczny i technologiczny branży energetycznej, pewność obrotu oraz stabilność prawną, a z drugiej strony ochronę konsumenta energii oraz zapewnienie odpowiednich standardów świadczonych usług, a także kontynuację wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Trójpak energetyczny jest kompleksowym rozwiązaniem prawnym zarówno dla energetyki konwencjonalnej, odnawialnych źródeł energii, gazownictwa jak i dla samych konsumentów energii. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i rynków ciepła oraz ochroną odbiorców, a także dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej stały się inicjatorem stworzenia projektów.

Wprowadzenie pakietu ustaw tzw. Dużego Trójpaku wynika z potrzeb gospodarki i dynamicznych procesów na rynku.
Pracom legislacyjnym poprzedzającym tzw. etap rządowy towarzyszył etap szerokich konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii:
Projekt zawiera szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie mikroenergetyki i małej energetyki, w tym także energetyki prosumenckiej, które z punktu widzenia Rządu RP są bardzo istotnym elementem pozwalającym w przyszłości wykorzystywać lokalnie dostępne zasoby OZE w celu wytwarzania m.in. energii elektrycznej, czy biogazu rolniczego ze źródeł odnawialnych. Tego typu inicjatywy lokalne umożliwią bowiem zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Projekt wpisuje się także w działania deregulacyjne i zawiera szereg propozycji w zakresie zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców (np. zniesienie obowiązków koncesyjnych, prowadzenia działalności gospodarczej odniesieniu do producenta energii elektrycznej w mikroinstalacji) oraz szereg nowatorskich propozycji w zakresie dotyczącym zmian w sferze ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej lub gwarantujących wytwarzanie energii i sprzedaż nadwyżek wytworzonej energii przez prosumentów, wytwarzających energię elektryczną z OZE na własne potrzeby.

Projekt promuje „energetykę prokonsumencką”, a tym samym realizuje jeden z celów dyrektywy 2009/28/WE, jakim jest promocja małej energetyki (wytwarzanie energii przez małe podmioty (małe przedsiębiorstwa/obywateli)), tak by każdy mógł produkować, korzystać i odsprzedawać nadwyżki wytworzonej i niewykorzystanej energii elektrycznej.
Ponadto, regulacja stanowi także propozycję modyfikacji na bardziej efektywny obecnie obowiązującego systemu wsparcia wytwórców energii elektrycznej i biogazu rolniczego ze źródeł odnawialnych.

Przyjęcie projektu pozwoli na zagwarantowanie wsparcia dla energetyki odnawialnej przez okres 15 lat od momentu oddania danej instalacji OZE do użytkowania, a po tym okresie pozwoli już na w stabilne funkcjonowanie na rynku. System wsparcia OZE ma być możliwie najbardziej zbliżony do zasad rynkowych, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości ewentualnych efektów nadpodaży „zielonych certyfikatów”.

Podkreślić należy, iż uregulowania prawne zawarte w projekcie ustawy o OZE będą podstawą realizacji przez Polskę założeń Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym w roku 2020 r.

W zakresie ułatwiania w podejmowaniu działalności gospodarczej i likwidowaniu barier w sektorze OZE są to m.in.:
• wprowadzenie przejrzystych regulacji prawnych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w sektorze energetyki odnawialnej;
• uproszenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie obowiązków koncesyjnych dla mikro i małej energetyki;
• stworzenie rozwiązań prawnych dedykowanych dla rozwoju energetyki prosumenckiej, w tym także zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej w przypadki sprzedazy nadwyżek energii wytwarzanej przez prosumentów;
• wzmocnienie i doprecyzowanie obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych dedykowanych dla przedsiębiorców podejmujących się prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze energetyki odnawialnej;
• zapewnienie systemu wsparcia dla przyszłych wytworów energii elektrycznej i biogazu rolniczego z odnawialnych źródeł energii;
• zapewnienie kontynuacji systemu wsparcia dla istniejących wytworów energii elektrycznej i biogazu rolniczego z odnawialnych źródeł energii;
• ochrona praw nabytych istniejących wytworów energii elektrycznej i biogazu rolniczego z odnawialnych źródeł energii;
• zmiany otoczenia regulacyjnego w zakresie dotyczącym przepisów prawa np. prawa budowlanego wynikających z dyrektywy 2009/28/WE (ułatwienia dla malych instalacji OZE) oraz zasady i obowiązki dotyczące minimalnych wymogów dotyczących stosowania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i wyremontowanych budynkach.

W zakresie ochrony konsumentów można wymienić m.in.:
• wprowadzenie przejrzystych regulacji prawnych w zakresie dotyczącym finansowania rozwoju sektora OZE przez odbiorców końcowych energii elektrycznej;
• zapewnienie kontynuacji rozwiązań prawnych dedykowanych prosumentom energii elektrycznej.

źródło: piechocinski.blog.onet.pl